Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Regulamin i Polityka Prywatności – lokalna-zywnosc.pl

NIE PAMIĘTASZ HASŁA?

STWÓRZ KONTO

Regulamin i Polityka Prywatności

Regulamin sklepu internetowego lokalna-zywnosc.pl

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy lokalna-zywnosc.pl dostępny pod adresem internetowym www.lokalna-zywnosc.pl prowadzony jest przez Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przysieku, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000370591, NIP 8792636573, REGON  340802621, ul. Parkowa 2, 87 – 134 Przysiek (zwana dalej: Sprzedawcą).
 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i tryb zawierania z Klientem Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu. 
 3. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezamierzonej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i Sprzedawca je stosuje.
 4. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów będących Konsumentami, jak i do Klientów niebędących Konsumentami, korzystających ze Sklepu. 
 5. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta lub zawarcia Umowy Sprzedaży bez zakładania Konta. 

§ 2 Definicje

 1. Dostawca – producent żywności rolnik, przedsiębiorca, który prowadzi działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
 2. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta;
 3. Formularz zamówienia –  formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
 4. Klient – każdy podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną) dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu;
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej  w ramach Sklepu niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Za Konsumenta od dnia 1 stycznia 2021r. będzie uznawana także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która zawiera Umowę Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, a umowa ta w swym przedmiocie nie posiada dla niej charakteru zawodowego, a wynika to w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 6. Konto – usługa elektroniczna – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sklepu, pozwalający na korzystanie przez Klienta z możliwości składania Zamówień oraz z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą loginu i hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Sklepie. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów, Zamówień, dostęp do historii Zamówień oraz innych usług udostępnianych przez Sprzedawcę;
 7. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, oferujący możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów;
 8. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, którego szczegółowa specyfikacja jest każdorazowo wskazywana w opisie Produktu wskazanym w Sklepie;
 9. Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia –Produkt, który staje się niezdatny do spożycia lub użycia w terminie równym lub krótszym niż 14 dni od daty otrzymania Produktu przez Klienta;
 10. Produkt w zapieczętowanym opakowaniu – Produkt, który po jego dostarczeniu Klientowi i otwarciu opakowania, narażony jest na działanie czynników zewnętrznych negatywnie wpływających na jego walory spożywcze lub użytkowe oraz na otoczenie, co uniemożliwia bezpieczny transport zwrotny tych rzeczy z uwagi na wymagania ochrony zdrowia lub higieny;
 11. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.lokalna-zywnosc.pl;
 12.  Umowa Sprzedaży/Umowa – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu i za jego pośrednictwem), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość, której przedmiotem jest sprzedaż w rozumieniu Kodeksu cywilnego Produktu przez Sprzedającego na rzecz Klienta za zapłatą ceny powiększonej o ew. koszty wysyłki;
 13. Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.);
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą, składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkty, co do których Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Zamówienie każdego Produktu będzie traktowane jako niezależna oferta Klienta zawarcia Umowy Sprzedaży (ułatwienie techniczne). Zamówieniu może zostać nadany jeden numer, a wszystkie oferty będą procedowane równolegle. Akceptacja Zamówienia przez Sprzedawcę oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży.

§ 3 Kontakt ze Sklepem

 1. W sprawach Zamówień oraz pytań dotyczących Produktu Klient może kontaktować się ze Sklepem pod adresem email:  kontakt@lokalna-zywnosc.pl oraz bezpośrednio: ul.  Parkowa 2, Przysiek,  87-134 Zławieś Wielka.

§ 4 Wymagania techniczne

1. Sprzedawca określa minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, w tym zawarcia Umowy Sprzedaży, korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na Produkty:

 1. urządzenie końcowe (komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne) z dostępem do sieci Internet;
 2. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej,
 3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 4. włączona obsługa plików cookies.

       2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności    za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich,  niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta oraz za niespełnienie wymagań technicznych określonych w ust. 1.

§ 5 Informacje ogólne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta nieodpłatną usługę drogą elektroniczną polegającą na zapewnianiu możliwości przeglądania publicznie dostępnej zawartości Sklepu, na którą składają się treści tekstowe, graficzne i audiowizualne stanowiące zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów.
 2. Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Klientowi zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży Produktów oferowanych za pośrednictwem sklepu: www.lokalna-zywnosc.pl. Umowa Sprzedaży może być zawarta wyłącznie w okienku czasowym określonym przez Sprzedawcę na stronie Sklepu
 3. Przeglądanie Produktów prezentowanych w Sklepie nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest:

a) po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo

b)przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. 

 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT w stawce obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego).
 2. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się: cena za Produkt oraz koszt dostawy, o ile dostawa będzie realizowana w sposób inny niż określony w §9 ust. 5 Regulaminu. Do zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędna jest akceptacja Klienta składników kwoty do zapłaty określonych w zdaniu pierwszym.
 3. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala na jednoznaczne wskazanie ceny za Produkt (np. żywność sprzedawana na wagę), informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także koszt dostawy będzie podany w Sklepie w opisie Produktu.
 4. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są świeże, z aktualną datą przydatności, oryginalnie zapakowane przez Dostawcę lub Sprzedającego, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. Załącznikiem nr 1 do Regulaminu jest polityka prywatności określająca zasady bezpieczeństwa danych osobowych, w tym zasady wykorzystywania plików cookies.
 6.  Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) podawania w udostępnionych w ramach Sklepu formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;

b) niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży w szczególności w zakresie, w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania; Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie, korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta;

c) korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu;

d) korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sklep w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;

e) korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy;

f) niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Serwisu Internetowego jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;

g) niepodejmowania działań takich jak:

− rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);

− podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Sklepu i realizowania płatności;

− modyfikowanie w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu, cen lub opisów Produktów;

h)  terminowej zapłaty ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów w pełnej wysokości;

j) terminowego odbioru Produktów zamówionych przy wykorzystaniu sposobu dostawy i płatności.

§ 6 Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, login/e-mail, numer telefonu, adresu.
 2. Warunkiem założenia Konta jest podanie wszystkich wymaganych danych określonych w ust. 1 oraz akceptacja Regulaminu.
 3. Założenie Konta w Sklepie oraz jego utrzymywanie jest darmowe.
 4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji lub zmienionych podczas korzystania z Konta.
 5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat zamknąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w § 3. Zamknięcie Konta nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania lub realizacji wszystkich opłaconych, a nie zrealizowanych Zamówień – w zależności od tego, który termin będzie późniejszy. 

§ 7 Zasady składania Zamówienia

 1. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest:

a) po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo

b) przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta w formule ,,Zamawiam i płacę”. 

 1. W celu złożenia Zamówienia należy: 

 1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
 2. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 3. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia, a w przypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie firmy, a jeśli zażądali oni w ramach formularza wystawienia faktury VAT, również numeru NIP,
 4. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, 
 5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności oraz sposób dostawy,
 6. opłacić Zamówienie.

§ 8 Oferowane metody dostawy oraz płatności

Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 9 Wykonanie Umowy Sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji, co potwierdza poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Z chwilą otrzymania zapłaty za złożone Zamówienie zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Płatność dokonywana jest poprzez systemu płatności elektronicznych za pośrednictwem wybranego przez Sprzedawcę operatora. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
 4. Informacje o możliwych sposobach płatności oraz kosztach dostawy podawane są podczas procesu składania Zamówienia na etapie sposobu wyboru dostawy i wyboru formy płatności, z zastrzeżeniem ust. 5
 5. Klient, składając Zamówienie zaznacza opcję ,,Odbiór osobisty Produktu”, co umożliwia bezpłatny odbiór we wskazanej w procesie realizacji zamówienia lokalizacji, w godzinach i terminie zawartej w informacji w przesłanym na adres poczty elektronicznej Klienta, po dokonaniu płatności. Wybór innej możliwości dostawy związany jest z koniecznością indywidualnego uzgodnienia ze Sprzedawcą w formie email na adres wskazany w §3. 
 6. Sprzedający wskazuje, iż Zamówienia będzie dostarczał do punktu określonego w ust. 5 niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy z Klientem, a Klient zobowiązany jest do odbioru zamówionych Produktów w terminie ich dostarczenia do lokalizacji, o której mowa w ust. 5. 
 7. Jeżeli Klient zamówił Produkty ze wskazanym różnym czasem realizacji, wiążącym dla Sprzedawcy terminem realizacji całości Zamówienia jest ten najdłuższy spośród wszystkich Produktów wchodzących w skład Zamówienia, przy czym Sprzedawca może zaproponować podział Zamówienia na kilka niezależnych celem przyspieszenia czasu realizacji w odniesieniu do części Produktów.
 8. Sprzedający wystawi Klientowi dokument potwierdzający sprzedaż stanowiący dowód zakupu Produktu. Sprzedający uprawniony jest do wysłania Klientowi dowodu zakupu drogą elektroniczną (oprócz fizycznie załączonego paragonu załączonego do przesyłki).
 9. W sytuacji konieczności wykonania korekty będącej następstwem niedostarczenia Produktu lub Produktów w ramach danej dostawy zwraca się różnicę Klientowi na rachunek, z którego została dokonana płatność lub też należność zostanie rozliczona podczas następnego Zamówienia. O zaistnieniu takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub e- mailem. Decyzję, co do rozliczenia korekty wedle jednego ze sposobów skazanych w zdaniu pierwszym dokonuje Klient w formie e-mail.

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący Konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Prawo to nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem jeżeli przedmiotem Umowy Sprzedaży jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia lub Produkt w zapieczętowanym opakowaniu.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od odbioru Produktu przez Klienta.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Oświadczenie może być wysłane drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail kontakt@lokalna-zywnosc.pl. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu lub na innej formie, o ile z oświadczenie będzie wynikała wola odstąpienia od Umowy.
 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. Skutki odstąpienia od Umowy:

 1. w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 2. przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

 1. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie wiązało się dla niego z żadnymi kosztami.
 2. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Konsument powinien dostarczyć Produkt na adres Sprzedawcy podany w § 3 Regulaminu bądź na adres: Bar III piętro, Plac Teatralny 2, 87 – 100 Toruń  niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle/dostarczy Produkt przed upływem terminu 14 dni od daty odstąpienia od umowy.
 4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 5. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 6.  W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

§ 11 Reklamacja i rękojmia

 1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi (z wyłączeniem przedsiębiorców traktowanych jak Konsumenci licząc od dnia 1 stycznia 2021r.).
 2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. Produkt jest niezgodny z Umową, jeżeli:
  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  3. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podany w niniejszym Regulaminie adres Sprzedawcy określony w § 3 lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę.
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. 
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 6. Towary w ramach procedury reklamacyjnej należy dostarczyć na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu lub dostarczyć do punktu Sprzedającego mieszczącego się pod adresem: Bar III Piętro, Plac Teatralny 2, 87 – 100 Toruń.

§ 12 Prawa autorskie

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Klienta, że treści dostępne na stronach Sklepu stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa przysługują Sprzedawca.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Klienta, że dalsze rozpowszechnianie treści przez Klienta bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw przysługujących Sprzedawcy.

§ 13 Zasady korzystania ze Sklepu

Każdy użytkownik Sklepu zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz Regulaminem. Niedozwolone jest, w szczególności:

 1. przesyłanie za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie treści bezprawnych, w szczególności treści obraźliwych, rasistowskich, dyskryminujących, nawołujących do agresji lub nienawiści, seksistowskich, pornograficznych,
 2. wykorzystywanie Sklepu do prowadzenia działań marketingowych, w szczególności publikowanie w Sklepie komentarzy o charakterze reklamowym, marketingowym, promocyjnym, sprzedażowym,
 3. publikowanie w Sklepie treści naruszających cudze dobra osobiste lub prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskie,
 4. korzystanie ze Sklepu w sposób uciążliwy dla innych użytkowników lub Sprzedawcy,
 5. podejmowanie jakichkolwiek działań mających zaburzyć prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w szczególności poprzez używanie złośliwego oprogramowania,
 6. korzystanie z treści dostępnych w Sklepie z przekroczeniem granic dozwolonego użytku osobistego, w szczególności rozpowszechnianie tych treści poza Sklepem,
 7. udostępnianie danych dostępowych do konta użytkownika innym osobom.

§ 14 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. 
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. 
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich)

§ 15 Dane osobowe w Sklepie 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Polityka prywatności stanowiąca załącznik nr 1 do Regulaminu określa szczegółowe zasady oraz prawa i obowiązki Administratora oraz Klienta w zakresie ochrony danych przy uwzględnieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.

§ 16 Postanowienia dotyczące Klientów niebędących Konsumentami

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. Ani Sprzedawca ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.
 4. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Sprzedawcy, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona w ramach pojedynczego roszczenia do kwoty 1.000 (jednego tysiąca) złotych.
 5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 6. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§17 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, w tym z przyczyn takich jak: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Klient, który posiada konto użytkownika w Sklepie, zostanie poinformowany o każdej zmianie Regulaminu na adres e-mail przypisany do konta użytkownika. W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Kupujący może wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta ze skutkiem natychmiastowym (usunąć konto użytkownika) bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o Prawach Konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 
 5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część:

Załącznik nr 1 Polityka prywatności

Załącznik nr 2 - wzór formularza odstąpienia

TOP